ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری EC در عصاره اشباع خاک

هدایت یا EC آب یا خاک معیاری برای املاح معدنی محلول در آن است. شوری و کیفیت آب یا خاک را بر اساس میزان هدایت می توانند تقسیم بندی کنند. برای اندازه گیری آن ابتدا عصاره خاک را بدست می آورند. برای این کار خاک را داخل کاپ های مخصوص ریخته و سپس گل اشباع را تهیه می کنیم. بعد از گذشت یک روز، عصاره خاک را از طریق قیف بوخنر و کشنده خلاء جدا می کنیم. سپس هدایت با استفاده از دستگاه و الکترود مخصوص هدایت سنج اندازه گیری می شود. در مهامکس سنجش هدایت با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری EC در عصاره اشباع خاک

اندازه گیری EC در عصاره اشباع خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش  procedur Prob.I

استاندارد نشریه 893 موسسه تحقیقات خاک و آب

مقدار نمونه :30میلی گرم   

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری EC در عصاره اشباع خاک

EC یا هدایت الکتریکی معیاری برای میزان املاح معدنی محلول در عصاره اشباع خاک است. در نتیجه میزان هدایت متناسب با غلظت انواع یون ها است و با افزایش غلظت آنها، عدد هدایت نیز بالاتر می رود. همچنین میزان هدایت نشان دهنده شوری آب و خاک هم هست. سنجش EC یا هدایت به وسیله دستگاه و الکترود هدایت سنج صورت می پذیرد. روش کار آن بر اساس قانون اهم است. دستگاه از یک مقاومت سنج، الکترود و یک بخش تامین کننده جریان تشکیل شده است. در الکترود دو صفحه کوچک از جنس عموما پلاتین وجود دارد که به فاصله کمی از هم قرار گرفته اند. یکی از این صفحات به قطب مثبت و آن یکی به قطب منفی وصل شده است. برای خوانش هدایت، الکترود را داخل عصاره خاک قرار می دهند. باید الکترود را تا حدی در آب قرار داد که سطح صفحات پوشیده از محلول گردد. عدد هدایت سپس روی دستگاه ظاهر می شود. قبل از تعیین هدایت حتما باید دستگاه کالیبره شود. هدایت برای خوانش در دمای حدود ۲۵ درجه سانتی گراد طراحی شده است. در دمای های بالاتر و پایین تر باید تصحیح صورت پذیرد.

برای اندازه گیری میزان هدایت یا EC خاک ابتدا باید عصاره آن تهیه شود. برای این کار خاک را داخل کاپ های مخصوص ریخته و سپس گل اشباع را تهیه می کنیم. بعد از گذشت یک روز، عصاره خاک را از طریق قیف بوخنر و کشنده خلاء جدا می کنیم. الکترود را کالیبره کردن و سپس خوانش صورت میگیرد.