ویژه های مهامکس
ویژه ها

آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری

با استفاده از فلوسیتومتری می توان چرخه سلولی را بررسی نمود که بر مبنای آنالیز محتوای DNA سلول با استفاده از رنگ آمیزی با PI یا DAPI و تفسیر هیستوگرام محتوای DNA سلولی می باشد. با استفاده از این رویکرد می توان سلول ها در سه فاز اصلی سلولی (G1, S, G2/M) را بررسی نمود و همچنین امکان بررسی سلول های آپوپتیک با بررسی محتوای DNA تخریب شده، وجود دارد.

فلوسایتومتری

شرایط خاص و نکات مهم آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری

هزینه آزمون برای هر نمونه و برای تنها یک غلظت خوانش است.
نمونه مورد نظر باید پودر یا محلول در آب و شرایط استریلیزاسیون آن مشخص باشد.
باید رده سلولی موردنظر برای تست از قبل با آزمایشگاه هماهنگ شود تا در صورت موجود نبودن، تهیه شود. 

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری

آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری

* حداقل مقدار نمونه : پودر 10 میلی گرم، مایع 10 سی سی

* عودت نمونه : ندارد (به جز نمونه های قطعه )

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری