ویژه ها

ارزیابی ROS با فلوسایتومتری

گونه های فعال اکسیژن یا ROS شامل ترکیبات بسیار اکتیو اکسیژن همچون رادیکال هیدروکسیل -OH، رادیکال آنیون سوپراکسید 2-O، پراکسید هیدروژن H2O2، رادیکال NO و... می باشد که م یتوانند منجر به تخریب سلول  و مرگ آن شوند. جدا از مطالعه سمیت شناسی مواد، برخی داروها از طریق مکانیزم تولید ROS به سلول های هدف حمله می کنند. در نتیجه ارزیابی آنها می تواند برای سمیت شناسی مواد و یا توسعه داروهای هوشمند ارزشمند باشد. در مهامکس این روش توسط متخصصان و با بالاترین کیفیت از طریق روش فلوسایتومتری و پس از تیمار سلول ها انجام می پذیرد.


شرایط خاص و نکات مهم ارزیابی ROS با فلوسایتومتری

شرایط انجام آنالیز همانند روش MTT است. ارزیابی در یک غلظت صورت می پذیرد و مناسب است که در IC50 نمونه انجام شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات ارزیابی ROS با فلوسایتومتری

ارزیابی ROS با فلوسایتومتری

* حداقل مقدار نمونه : پودر 10 میلی گرم، مایع 10 سی سی

* عودت نمونه : ندارد (به جز نمونه های قطعه )

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

ارزیابی ROS با فلوسایتومتری

ارزیابی میزان گونه های فعال اکسیژن یا ROS درون سلول ها یکی از روش های بررسی مکانیزم های سمیت شناسی مواد است که می تواند اطلاعات بسیار مفیدی جهت طراحی داروها و مطالعات سمیت شناسی مواد فراهم کند. این گونه های فعال می توانند باعث تنش های اکسیداتیو شده و فرآیندهای بعدی همچون مرگ سلولی را فعال کنند. گونه های فعال اکسیژن یا ROS شامل ترکیبات بسیار اکتیو اکسیژن همچون رادیکال های آزاداست که شامل رادیکال هیدروکسیل -OH، رادیکال آنیون سوپراکسید 2-O، پراکسید هیدروژن H2O2، رادیکال NO و... می باشد. این ترکیبات می توانند با ترکیبات لیپیدی غشای سلول ها، پروتئین ها  وآنزیم ها و یا دیگر مولکول های داخل سلول واکنش داده و نهایت منجر به تخریب سلول یا قعال شدن مکانیزم های مرگ شوند.
در اثر تنفس سلولی ROS ها تشکیل می شوند. با این حال سلول ها از طریق ترکیباتی اثرات آنها را خنثی می کنند. ولی اگر میزان تولید آنها از ظرفیت آنتی اکسیدانی سلول بیشتر شود، دیگر سلول  نمی تواند میزان ROS را تنظیم کند. برخی ترکیبات و مواد دارویی از طریق تشکیل ROS ها به سلول های هدف جمله می کنند. در نتیجه مطالعه و ارزیابی آنها می تواند برای توسعه این دسته از داروها بسیار ارزشمند باشد. ارزیابی ROS در مهامکس از طریق روش فلوسایتومتری و سپس از تیمار سلول ها با نمونه ها انجام می پذیرد.