ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری سولفات در عصاره اشباع خاک

سولفات از ترکیبات مهم در رشد گیاهان است و در نتیجه کمبود آن می تواند منجر به کاهش بهره وری زمین شود. میزان آن در مناطق پر بارش بیشتر است. کمبود آنرا عموما از طریق اضافه کردن کودها تنظیم می کنند. روش های گوناگونی برای سنجش میزان آن در خاک وجود دارد. یکی از این روشها استفاده از دستگاه طیف سنجی است. پس از تهیه عصاره خاکی به آن اسید هیدروکلریک و کلرور باریم اضافه می کنند و سپس خوانش را عموما در طول موج ۴۲۰ نانومتر انجام می دهند. در مهامکس سنجش میزان سولفات در خاک با بالاترین کیفیت صورت می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری سولفات در عصاره اشباع خاک

اندازه گیری سولفات در عصاره اشباع خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Gravtryime

استاندارد نشریه 1024 موسسه تحقیقات خاک و آب

مقدار نمونه :30میلی گرم   

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری سولفات در عصاره اشباع خاک

در مناطق مرطوب و مناطقی که میزان بارش باران زیاد است، میزان سولفات خاک نیز عموما بالا است. گوگرد از عناصر مهم برای تامین اسیدهای آمینه گیاهان و در نتیجه رشد آنها است. کمبود گوگرد به خصوص در خاک های شنی در مناطق مرطوب باعث کاهش تولید محصول می شود. سولفات در کودها وجود دارد و از طریق آن می توان کمبود آنرا جبران کرد. با این حال از طریق کودها می تواند میزان آن به صورت ناخواسته در محیط زیست افزایش یابد. سولفات در خاک های اشباع شده می تواند به سولفید که بر خلاف سولفات سمی است، تبدیل شود. 

غلظت سولفات را عموما از طریق به روش گراویمتریک و یا از طریق دستگاه طیف سنجی بررسی می کنند. پس از تهیه عصاره، پیش از اندازه گیری سولفات عموما اسید HCl جهت افزایش انحلال پذیری سولفات به نمونه عصاره خاکی اضافه می شود. در روش استفاده از طیف سنجی، خوانش در طول موج ۴۲۰ نانومتر صورت می پذیرد. منحنی استاندارد از طریق خوانش جذب نمونه های استاندارد صورت می پذیرد. به نمونه مجهول، مقداری کلرور باریم نیز اضافه می کنند و سپس جذب نمونه ها را می خوانند و غلظت را از طریق منحنی استاندارد محاسبه می کنند.