ویژه های مهامکس
ویژه ها

اسپین تست

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اسپین تست

اسپین تست

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

اسپین تست