ویژه های مهامکس
ویژه ها

درصد اشباع خاک

میزان درصد اشباع خاک (Saturation percentage) مقیاسی است که ظرفیت خاک برای نگه داری آب و تبادل کاتیونی و جذب آنرا را نشان می دهد. به نوعی نسبت حجم آب به حجم حفرات داخل خاک است. خاکی که به صورت کامل اشباع شده است در حقیقت تمامی حفرات خاک با آب پر شده است. خاک را وزن کرده و به آن آب اضافه می کنند تا به حالت اشباع برسد. سپس آنرا مجددا وزن می کنند. بعد گل را به کوره برده و برای یک روز در دمای ۱۰۵ درجه حرارت می دهند و مجددا وزن می کنند و در انتها با استفاده از روابطی درصد اشباع را محاسبه می کنند. در مهامکس درصد اشباع خاک با بالاترین کیفیت انجام می شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات درصد اشباع خاک

درصد اشباع خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Photometric

استاندارد نشریه 893 موسسه تحقیقات خاک و آب

مقدار نمونه :30میلی گرم   

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۹۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

درصد اشباع خاک

یکی از پارامترهای با اهمیت در مطالعات هیدرولوژیکی خاک تعیین میزان درصد اشباع (Saturation percentage) آن است. میزان اشباع خاک مقیاسی است که ظرفیت خاک برای نگه داری آب و تبادل کاتیونی و جذب آنرا را نشان می دهد. به نوعی نسبت حجم آب به حجم حفرات داخل خاک است. درصد اشباع به صورت نسبت میزان آبی که به خاک خشک اضافه می گردد (تا حالت اشباع برسد) به وزن اولیه و در آون خشک شده خاک گفته تعریف می شود.

خاکی که به صورت کامل اشباع شده است در حقیقت تمامی حفرات خاک با آب پر شده است. حجم آب جذب شده با حجم حفرات در این حالت برابر است. برعکس آن خاک خشک است که تمامی حفرات را هوا اشغال کرده و آبی ندارد. حالت مابین آن خاک غیر اشباع است و درصد اشباع را بین صفر تا ۹۹ درصد گزارش می دهند و با S یا Sr نشان می دهند. برای اندازه گیری آن مقداری خاک (معمولا ۲۰۰ گرم) را از الک ابتدا رد می کنند و سپس به آن آب اضافه می کنند تا خاک به اشباع برسد. برای درک اینکه کی خاک به حالت اشباع رسیده است موارد فوق باید در نظر گرفته شود. درحالت اشباع سطح گل براق می شود. پس از ایجاد شیار با میله، با ضربه زدن به ظرف شیار شروع به بسته شدن می کند. در حالت اشباع اگر ظرف را کج بکنیم، گل آهسته سرازیر می گردد. در نهایت اینکه گلی که اشباع باشد کمتر به جداره ظرف می چسبد. سپس گل را وزن می کنند. باید اختلاف وزن قبل و بعد از ب اضافه کردن را بدانیم.  گل اشباع شده را سپس در کوره و در دمای صد و پنج درجه سانتی گراد برای ۲۴ ساعت می برند و سپس وزن می کنند. در نهایت درصد اشباع را بر اساس رابطه ای محاسبه می کنند.