ویژه های مهامکس
ویژه ها

آزمون مشخصه یابی الکتریکی

آزمون مشخصه یابی الکتریکی می تواند اطلاعاتی از قبیل نمودار  اندازه گیری جریان  , ولتاژ_جریان ,جریان _زمان و امپدانس را در اختیار شما بگذارد .


شرایط خاص و نکات مهم آزمون مشخصه یابی الکتریکی

آزمون مشخصه یابی الکتریکی می تواند اطلاعاتی از قبیل نمودار  اندازه گیری جریان  , ولتاژ_جریان ,جریان _زمان و امپدانس را در اختیار شما بگذارد .

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آزمون مشخصه یابی الکتریکی

این دستگاه قابلیت انجام تست به صورت حضوری را دارد .

۳-۴روزکاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

آزمون مشخصه یابی الکتریکی