ویژه های مهامکس
ویژه ها

آماده سازی و فیکس سلول ها برای عکس برداری SEM

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آماده سازی و فیکس سلول ها برای عکس برداری SEM

آماده سازی و فیکس سلول ها برای عکس برداری SEM

مقدار ماده مورد نیاز: 5 میلی گرم

عودت نمونه : دارد

نوع جوابدهی: اماده سازی

 

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

آماده سازی و فیکس سلول ها برای عکس برداری SEM