ویژه های مهامکس
ویژه ها

تست کاتالاز

تست کاتالاز یا catalase assay یکی از روش های افتراقی در شناسایی باکتری ها است. آنزیم کاتالاز با تجزیه هیدروژن پراکساید به آب و هیدروژن از سلول در برابر تنش های اکسیداتیو محافظت می کند. برخی از باکتری ها این آنزیم را دارند (کاتالاز مثبت) و برخی فاقد آن هستند (کاتالاز منفی). در نتیجه بر اساس حضور این آنزیم می توان شناختی از نوع گونه باکتریایی بدست آورد. به عنوان مثال باکتری استرپتوکوک کاتالاز منفی است و آنرا می توان با تست کاتالاز از استافیلوکوس که کاتالاز مثبت است شناسایی کرد. دو تکنیک لام و لوله آزمایش برای تست کاتالاز مرسوم است. در هر دو روش در صورت وجود کاتالاز، پس واکنش بین کاتالاز و هیدروژن پراکساید حباب های اکسیژن زیادی تشکیل می شود که نشان دهنده مثبت بودن تست است. در مهامکس آنالیز کاتالاز با بالاترین کیفیت انجام می گردد. 

 

آزمون اکسیداز یا Oxidase assay روشی افتراقی برای باکتری ها بر اساس حضور یا عدم حضور پروتئین cytochrome c oxidase یا سیتوکروم اکسیداز است. این آنزیم تسهیل کننده انتقال الکترون در برخی باکتری ها است. در گونه هایی مانند سدوموناس، نایسریا، موراکسلا، ویبریو و ... این آنزیم وجود دارد. در نتیجه بر اساس حضور این آنزیم می توان شناختی از نوع گونه باکتریایی بدست آورد. در روش های تست اکسیداز از معرف هایی استفاده می شود که در حضور آنزیم سیتوکروم اکسیداز تغییر رنگ بدهند. در روش مرسوم کاغذ فیلتر، کاغذ را با معرف خیسانده و سپس مقداری از کلونی باکتری ها بر روی آن قرار می دهند. در صورت تولید رنگ (عموما بنقش) نتیجه تست مثبت است. به این معنا که گونه فوق داری سیتوکروم اکسیداز سی است. در مهامکس آنالیز اکسیداز با بالاترین کیفیت انجام می گردد. 

 

 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تست کاتالاز

تست کاتالاز

مدت زمان انجام آنالیز ۷ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تست کاتالاز

تست کاتالاز (catalase) یکی از تکنیک های افتراقی پرکاربرد در شناسایی گونه های باکتریایی است. این تست حضور کاتالاز در سلول را نشان می دهد. برخی باکتری ها کاتالاز مثبت اند (حاوی کاتالاز) و برخی کاتالاز منفی. از این اختلاف جهت تمایز گونه ها استفاده می کنند. به عنوان مثال باکتری استرپتوکوک کاتالاز منفی است و آنرا می توان با تست کاتالاز از استافیلوکوس که کاتالاز مثبت است شناسایی کرد. باکتری ها از طریق فعالیت آنزیم هایی به مقابله با اثرات مخرب ترکیبات سمی اکسیژن می روند مانند سوپر اکسید دیسموتاز. به عنوان مثال این آنزیم ها می توانند H2O2 را تجزیه کرده و ترکیب هیدروژن پر اکسید را تولید کنند که سپس با حضور کاتالاز این ترکیب تجزیه می شود (به اکسیژن و آب). در نتیجه با اضافه کردن هیدروژن پراکساید و در صورن وجود کاتالاز حباب های اکسیژن ایجاد می شود.

دو تکنیک برای تست کاتالاز عموما استفاده می شود. روش لوله آزمایش و روش استفاده از لام. در روش لوله آزمایش، با استفاده از سوآپ مقداری کلونی از باکتری ها را درون لوله آزمایشی که حاوی هیدروژن پراکساید می برند. در صورت وجود کاتالاز سریعا حباب تشکیل می شود. در تکنیک لام، مقداری از کلونی ها را بر روی لام قرار می دهیم و سپس مقدار کمی H2O2 بر روی باکتری ها می ریزیم. مجددا در صورت وجود کاتالاز حباب تشکیل می شود. هر دو نوع تکنیک و تشکیل حباب در گونه کاتالاز مثبت در شکل زیر نشان داده شده است. 

دقت شود که باید از  کلنی ها و هیدروژن پراکساید تازه تهیه شده استفاده گردد. همچنین از لوپ ها و وسایل فلزی استفاده نگردد. تولید حباب ها باید شدید باشد. برخی گونه ها با وجود آنکه کاتالاز منفی هستند می توانند به دلیل حضور  پراکسیداز مقدار ضعیفی حباب تولید کنند که نباید آنرا کاتالاز مثبت در نظر گرفت.