ویژه های مهامکس
ویژه ها

دستگاه سولفورسنج

دستگاه سولفورسنج HORIBA SLFA60 برای اندازه گیری غلظت گوگرد موجود در فرآورده های نفتی هیدروکربنی زمینه روغن یا ایزواکتان بر حسب درصد وزنی یا قسمت در میلیون(ppm) به روش فلوئورسانس اشعه ایکس (XRF)تعبیه شده است.

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

شرایط خاص و نکات مهم دستگاه سولفورسنج

این دستگاه برای بازه غلظت 0 تا 5% وزنی (50000PPM), برای مواد هیدروکربنی زمینه روغنی ,کالیبره شده است .

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات دستگاه سولفورسنج

دستگاه سولفورسنج

فقط نمونه های مایع پذیرش می شود .

خطای نسبی دستگاه یکهزارم درصد است .

 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

دستگاه سولفورسنج