ویژه های مهامکس
ویژه ها

شناسایی کلی فرم

در این آزمون براساس استاندارد ملی 11166 و با روش بیشترین تعداد احتمالی(MPN)، کلیفرم در نمونه شناسایی می­شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شناسایی کلی فرم

شناسایی کلی فرم

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

شناسایی کلی فرم

 

کلیفرم­ها، باکتری های میله ای گرم منفی، بدون اسپور، هوازی یا بی هوازی اختیاری هستند. گونه­های زیادی از این باکتری ها به طور طبیعی در روده انسان و حیوانات یافت می شوند و حتی برخی به طور طبیعی در آب و خاک نیز یافت می شوند. برخی از باکتری های کلیفرم با روده (کولون) حیوانات خونگرم (به نام کلیفرم مدفوعی) مرتبط هستند، در حالی که برخی دیگر مربوط به مواد گیاهی هستند. بنابراین، مثبت بودن تست کلیفرم لزوماً نشان دهنده آلودگی مدفوع نیست. سنجش کلی فرم به طور گسترده در صنایع لبنی به عنوان ارگانیسم شاخص برای نشان دادن شکست فرآیند و آلودگی مجدد محصول استفاده می شود. این تست همچنین به طور گسترده در آزمایش آب نیز استفاده می شود.

در این آزمون براساس استاندارد ملی 11166 و با روش بیشترین تعداد احتمالی(MPN)، کلیفرم در نمونه شناسایی می­شود. برای اینکار ابتدا مقدار معینی از نمونه در محیط کشت مایع غنی­کننده انتخابی تلقیح و گرماخانه­گذاری می­شود. در صورت وجود کدورت یا گاز، به لوله حاوی محیط کشت تاییدی تلقیح می­شود. پس از گرمخانه­گذاری درصورت مشاهده کدورت یا تشکیل گاز، وجود کلیفرم تایید می­شود.

تصویری از نمونه­های حاوی کلیفرم با روش MPN