ویژه های مهامکس
ویژه ها

تست بارگواه

تست

شرایط خاص و نکات مهم تست بارگواه

هزینه پایه برای انجام آزمون تا سایز M18 است. هزینه های آزمون در شرایط دیگر به این هزینه پایه اضافه می شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تست بارگواه

درباره آنالیز

تست بارگواه

تست کشش گوه ای و آزمون بار گواه از آزمون های مکانیکی برای پیچ ها و مهره ها است. این قطعات از پر مصرف ترین قطعات مهندسی می باشند که تست های مکانیکی گوناگونی همچون تست کشش،  تست بارگواه، آزمون های سختی سنجی میکرو و ماکرو و تست ضربه به منظور مطالعه خواص مکانیکی و تطبیق خواص با استانداردهای لازم بر روی آنها انجام می گردد.

آزمون کشش گوه ای (کلگی) Wedge Test

این تست شبیه به آزمون کشش معمول می باشد. تفاوت در این است که واشری گوه ای شکل بر طبق استاندارد در قسمت زیر کلگی پیچ قرار داده می شود و در زمان آزمون نیروی برشی به کلگی نمونه وارد می شود. پس از انجام تست نباید هیچ گونه ای از ترک خوردگی در کلگی نمونه ها دیده شود. سپس نتایج بدست آمده با استاندارها مطابقت داده می شود. نمونه های واشری بر اساس شکل در زیر کلگی قرار می گیرند.

تست بار گواه Proof Load Test

این تست از دو مرحله تشکیل شده است.

  •  اعمال کردن یک بارگواه کششی معین
  •  محاسبه افزایش طول دائمی ایجاد شده به دلیل بارگواه

در این تست، پیچ درون فیکسچرهای مشخص به مانند شکل قرار داده می شود. پیچ تمام رزوه درون دو فیکسچر رزوه دار جای می گیرد. طول قسمت رزوه دار درگیر باید حداقل ۱ d باشد.

تست بارگواه مهره به روش ماند پیچ انجام می گردد.

بارگواه پیچ