ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی (IPCE)

 

 IPCE   اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی معیاری برای سنجش بازدهی جریان ایجاد شده نسبت به فوتون های جذب شده در سلول خورشیدی است.

این معیار امکان تشخیص و عیب یابی فرآیندهای ساخت و طراحی سلول خورشیدی را فراهم می کند . در واقع می توان دید که در چه طول موج هایی جذب ن.ور خورشید کم و یا در چه طول موج هایی بازتابش بیشتر است .


شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی (IPCE)

این دستگاه قابلیت انجام تست به صورت حضوری را دارد .

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی (IPCE)

درباره آنالیز

اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی (IPCE)

اندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی معیاری برای سنجش بازدهی جریان ایجاد شده نسبت به فوتون های جذب شده در سلول خورشیدی است. به این مفهوم که چه مقدار از فوتون های ورودی تبدیل به الکترون برای انتقال به مدار خارجی شده اند. بر همین اساس جهت اندازه گیری این پارامتر ،نور تکفام LED با طول موج های مشخص درگستره طیفی 370-940 نانومتر به سلول تابیده شده و جریان خروجی اندازه گیری می شود .در این آنالیز جهت اندازه گیری بازده طیفی ،جریان سلول در هر طول موج با جریان یک فتودیود مرجع مقایسه می شود و بازده طیفی محاسبه می شود .

نمونه نتیجه ی این آنالیز در شکل زیر آمده است.