ویژه های مهامکس
ویژه ها

شناسایی مولکولی باکتری ها

تشخیص مولکولی از جدیدترین تکنیک های آزمایشگاهی است که با به کارگیری از متدهای نوین و دستگاه ترموسایکلر به تشخیص مولکولی انواع ارگانیسم ها پرداخته است.امروزه برای شناسایی دقیق قارچ ها و باکتری ها از روش مولکولی علاوه بر روش های مورفولوژیک استفاده می شود  و با پیشرفت روش های مولکولی امکان تکثیر اختصاصی ،تهیه نقشه های RFLP و توالی یابی قطعات خاص از ژنوم قارچ ها و باکتری ها بوجود آمده است . روش تشخیص مولکولی آزمایشگاهی برای شناسایی میکروارگانیسم ها مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) است که از حساسیت و سرعت بالایی برای شناسایی میکروارگانیسم ها ازجمله قارچ ها و باکتری ها برخوردار است.


شرایط خاص و نکات مهم شناسایی مولکولی باکتری ها

این خدمت فعلا قابل ارائه نیست .

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شناسایی مولکولی باکتری ها

شناسایی مولکولی باکتریها

-

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال جزییات هزینه

درباره آنالیز

شناسایی مولکولی باکتری ها

رده بندی جانداران بر پایه ی توالی ژنهای حفاظت شده ی آنها انجام میشود. از مهمترین این ژنها، rRNA 16S است که برای بررسی قرابت و رده بندی گونه های پروکاریوتی از آن بهره گرفته میشود. از مهمترین دلایل این انتخاب، توالی حفاظت شده ی این ژن است. بر پایه ی نظریه ی پیچیدگی، امکان جهش یا انتقال افقی در ژنهای اجزای دستگاههای بزرگ مولکولی چون ریبوزوم وجود ندارد زیرا این اجزا میانکنش های پیچیدهای با یکدیگر دارند که طی میلیونها سال با یکدیگر به تکامل رسیده اند و تغییری کوچک در توالی آنها می تواند تغییرات ساختمانی بزرگ و ناکارآمدی در پی داشته باشد.

توالی RNA 16S ریبوزومی به طور گسترده در طبقه بندی و شناسایی باکتری ها و آرکی استفاده می شود. مقایسه توالی ژن RNA 16S  بدست آمده از یک ایزوله و مقایسه آن در برابر توالی هایی از انواع سویه ها از تمام گونه های پروکاریوتی یک راه دقیق و مناسب برای شناسایی مولکولی میکروارگانیسم های پروکاریوت ها می باشد. این روش بطور استاندارد برای طبقه بندی و شناسایی پروکاریوت ها بکار می رود. محصول واکنش های  PCR پس از بررسی اندازه و کیفیت، تعیین توالی می گردد. توالیهای خوانش شده در دو پایگاه داده های آنلاین NCBI و CBS مورد بررسی قرار می گیرند.