آزمون سمیت شناسی به روش MTT

مدت زمان تخمینی
۱۵ تا ۳۰ روز کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

هزینه آزمون برای هر نمونه و برای تنها یک زمان خوانش (به عنوان مثال در ۲۴ ساعت) است. در صورت درخواست برای انجام آنالیز در زمان های تیمار بیشتر، درصدی به هزینه انجام آنالیز مطابق با هزینه اعلام شده در منوی انجام خدمات اضافه می شود.
نمونه مورد نظر باید محلول در آب و شرایط استریلیزاسیون آن مشخص باشد. در صورتی که نمونه مورد نظر نامحلول در آب و یا به صورت جامد باشد، آزمایشگاه با آماده سازی نمونه را انجام می دهد.
باید رده سلولی موردنظر برای تست از قبل با آزمایشگاه هماهنگ شود تا در صورت موجود نبودن، تهیه شود. حداقل ۵ غلظت از نمونه تست می شود (تا غلظت 500 یا 1000 میکروگرم بر میلی لیتر). تست به صورت مقایسه ای (Relative) انجام می شود و در صورت درخواست با پرداخت هزینه به صورت مطلق (Absolute) همراه با منحنی استاندار انجام می شود.

درباره آنالیز

آنالیز تست MTT

یکی از روش های مرسوم و سریع برای سنجش میزان سمیت داروها، روش MTT است که اساس آن تشکیل رنگ فورمازان به دلیل احیای ترکیبMTT (دی متیل تیازول – ۲ و ۵ دی فنیل تترازولیوم برمید) و یا دیگر نمک‌های تترازولیوم است. با گسستگی حلقه تترازولیوم از طریق آنزیم‌های میتوکندریایی در سلول‌های زنده، بلورهای فورمازان غیر محلول تشکیل می‌شود که بنفش رنگ می باشند. ایجاد این بلورها حاکی از فعال بودن آنزیم‌های زنجیره تنفسی و معیاری برای زنده بودن سلول‌ها است. با اندازه گیری میزان جذب توسط اسپکتوفتومتر در طول موج‌های معین می‌توان درصد سلول‌های زنده  مانده را مشخص کرد. این درصد به صورت محاسبه می شود:

۱۰۰ × جذب متوسط نمونه‌های کنترل / جذب متوسط نمونه‌های تیمار شده = درصد سلول‌های زنده

در این آنالیز مشخص کردن پارامترهای زیر قبل از انجام آزمون ضروری است:

  • رده سلولی مورد مطالعه: نرمال یا سرطانی
  • تعداد سلول های کاشته شده در هر خانه از پلیت
  • زمان تیمار: عموما در زمان های ۲۴، ۴۸و ۷۲ ساعت
  • روش آماده سازی نمونه و استریل کردن آنها