طیف سنج رامان – RAMAN SPECTROMETER

  • توانایی تشخیص گروههای عاملی آلی و عناصر آلی مشخص
  • مرجع طیفهای معلوم برای تشخیص عناصر
  • شرایط محیطی(عدم نیاز به خلاء، مناسب برای مواد شبه فرار)
  • معمولا غیر مخرب
  • تعیین شرایط مرزی برای میدان الکتریکی در نزدیکی سطح

نکات مهم

انجام آزمون با دو دستگاه با طول موج های لیزر ۵۳۲ نانومتر قابل انجام است.
آنالیز برای نمونه های مایع و جامد قابل انجام است.
در بخش خدمات می توانید نوع دستگاه با طول موج معین را انتخاب کنید. هزینه های های اضافه به قیمت آنالیز اضافه می گردد.