مشخصات فنی

  • اندازه گیری تغییرات جرم و انرژی نمونه به عنوان تابعی از دما/ زمان

توانایی ها

  • براساس ماهیت نمونه، گاز واکنش دهنده و نرخ گرمایش متفاوت استفاده می شود
  • آنالیز فرایندهای جذب و واجذب
  • تخریب اکسیداسیونی
  • پایداری حرارتی
  • رفتار سینتیک و کینتیک واکنش
  • مراحل افت وزنی و شرایط دمای آن
  • مواد کمپلکس
  • تجزیه کمّی

نرم افزار دستگاه توانایی تعیین نقطه Tg و دیگر نقاط مطرح در این آزمون را نداشته و خود متقاضیان باید آنرا بدست آورند.

نکات مهم

این آنالیز تا دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد قابل انجام است. هزینه آنالیز برای دماهای بیشتر از ۱۰۰۰ درجه دقیقه ای 3800 تومان است.
نمونه ها نباید در محدوده دمایی مورد نظر واکنش انفجاری داشته باشند.
نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۳۰ میلی گرم و به صورت همگن باشند. نمونه های توده ای سفت نباید بهدی بزرگتر از ۲ میلی متر داشته و وزن آنها نباید از ۱۰ میلی گرم بیشتر باشد.
فلوگاز خنثی به صورت نرمال ۶۰ میلی لیتر بر دقیقه است که این میزان قابل تغییر است.
امکان دریافت نتایج آنالیزهای DSC و DTA در کنار آنالیز TGA با پرداخت هزینه امکان پذیر است. در صورت تمایل برای دریافت نتایج DTA و DSC گزینه فوق را در فرم آنالیز انتخاب بفرمایید. هزینه نتایج DSC و DTA به ترتیب ۲۵ و ۲۰ هزار تومان می باشد.
حداقل هزینه آنالیز ۷۵ هزار تومان می باشد.
نرم افزار دستگاه توانایی تعیین نقطه Tg و دیگر نقاط مطرح در این آزمون را نداشته و خود متقضیان باید آنرا بدست آورند.