ارزیابی سلول های آپوپتوتیک و نکروتیک به روش رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI

مدت زمان تخمینی
۲۰ تا ۳۰ روز کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

هزینه آزمون برای هر نمونه و برای تنها یک غلظت خوانش است.
نمونه مورد نظر باید پودر یا محلول در آب و شرایط استریلیزاسیون آن مشخص باشد.
باید رده سلولی موردنظر برای تست از قبل با آزمایشگاه هماهنگ شود تا در صورت موجود نبودن، تهیه شود.

درباره آنالیز

آپوپتوز، فرآیند به شدت تنظیم شده مرگ سلولی است که نه تنها در ریخت زایی تکوینی نقش دارد، بلکه تعداد سلول ها و از بین رفتن سلول های آسیب دیده را کنترل می کند. بنابراین آپوپتوز، نقش مهمی را در سرکوب تومور ایفا می کند. تعادل بین رشد سلول، تمایز و آپوپتوز، تعداد نهایی سلول های بدن را تحت تأثیر قرار می دهد و تنظیم غیرعادی این فرآیندها می تواند باعث رشد تومورها گردد. آپوپتوز، یک مکانیسم اصلی سرکوب تومور در بدن است، زیرا سلول هایی که دارای آسیب دامنه دار در DNA و پتانسیل سرطانی شدن می باشند را از بین می برد. فرآیند آپوپتوز، مرتب، منظم و سازماندهی شده است، که طی آن بقایای اندکی از سلول پیشین بر جای می ماند. توانای به راه انداختن آپوپتوز در سلول های توموری به عنوان یک طرح راهبردی مهم برای درمان سرطان به شمار می آید. این مسئله توسط این حقیقت که درمان های شیمیایی سنتی موفق، با راه اندازی آپوپتوز عمل می نمایند، حمایت می گردد. جهت ارزیابی سلول های آپوپتوز، تست های متفاوتی وجود دارد که هریک از این تست ها به بررسی ویژگی خاصی از سلول های آپوپتوتیک می پردازد. یکی از اصلی ترین تست ها جهت شناسایی سلول های آپوپتوتیک، استفاده از تکنیک فلوسایتومتری و رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI است. در این روش، سلول های آپوپتوتیک به دلیل فسفاتیدیل سرین سطح سلولی و اتصال به Annexin کونژوگه شده با FITC رنگ آمیزی شده و قابل شمارش می شوند. از طرف دیگر سلول های نکروتیک با رنگ PI رنگ آمیزی می شوند. از اینرو به آسانی درصد سلول های آپوپتوز و نکروز قابل محاسبه می شود.