طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه – FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER

توانایی ها

 • نمونه ها:جامد، مایعات، پودرها، فاز گاز
 • تعیین غلظت محلول
 • مطالعات رهایش دارو
 • تشخیص آلودگی ها و ناخالصیهای آلی ( ذرات، پسماندها و …)
 • مشخصه یابی و تشخیص مواد آلی (جامدات، پودرها، فیلم ها و مایعات)
 • محاسبه میزان کمی O و H در سیلیکون و H در ویفرهای SiN (یعنی Si-H و N-H)
 • توانایی تشخیص گروه های عاملی آلی و غالباً عناصر آلی مشخص
 • منابع وسیع برای شناسایی ترکیب توسط طیف
 • شرایط محیطی (غیرخلا، مناسب برای عناصر فرّار)
 • معمولا غیرمخرب
 • کمینه سطح آنالیز (۱۵ میکرومتر)
 • بررسی خواص جذبی و عبوری یک ماده در یک محدوده طول موج
 • بررسی خواص جذبی و عبوری در یک طول موج مشخص در یک بازه زمانی

نکات مهم

نمونه های پودری باید دارای حداقل وزن ۵۰ میلی گرم و نمونه های محلول باید دارای حداقل حجم ۱۰ سی سی باشند.
امکان انجام آنالیز از نمونه های مایع آبی امکان پذیر نیست و تنها از حلال های غیر آبی آنالیز گرفته می شود.