ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری ويتامين های محلول در آب و چربی

اندازه گیری ويتامين های محلول در آب و چربی توسط آنالیز HPLC انجام خواهد شد .


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری ويتامين های محلول در آب و چربی

اندازه گیری ويتامين های محلول در آب و چربی

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

اندازه گیری ويتامين های محلول در آب و چربی