ویژه های مهامکس
ویژه ها

انواع هود بیولوژی


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات انواع هود بیولوژی

هود شیمیایی

مدت زمان انجام آنالیز با هماهنگی کارشناس روز کاری

بررسی توسط کارشناس

هود لامینار

مدت زمان انجام آنالیز با هماهنگی کارشناس روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

انواع هود بیولوژی