ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعیین انتگرال و جابجایی شیمیایی در طیف NMR

تفسیرهای متعددی را می توان از طریق تحلیل طیف های آنالیز NMR بدست آورد. تشخیص جابجایی و تحلیل پروتون ها روشی برای شناخت نوع پیوندها در مولکول ها است. همچنین از طریق محاسبه سطح زیر سیگنال ها و پیک ها می توان تعداد هسته های اتمی را تفسیر کرد. به عنوان مثال متوجه شویم گروه های متیل و کربوکسیل اسید در ساختار و به چه صورت حضور دارد. موارد متعددی وجود دارد که محقق باید پیش از تحلیل طیف ها در نظر داشته باشد. همچنین تحلیل در ملکول های پیچیده نیز به تخصص و تجربه بالاتری نیاز دارد. در مهامکس می توانید می توانید درخواست تفسیر NMR خود را همزمان با انجام آنالیز ثبت کرده یا به صورت جداگانه درخواست آن را در این صفحه یا صفحه تحلیل نتایج NMR ثبت نمایید تا کارشناسان مهامکس در سرع وقت درخواست شما را بررسی کرده و انجام دهند.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تعیین انتگرال و جابجایی شیمیایی در طیف NMR

تعیین انتگرال و جابجایی شیمیایی در طیف NMR

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تعیین انتگرال و جابجایی شیمیایی در طیف NMR

پس از بدست آمدن طیف آنالیز NMR می توان تفسیرها و اطلاعات متعددی از نتایج بدست آورد. مهمترین خروجی تحلیل، تشخیص گروه های شیمیایی از روی میزان جابجایی شیمیایی است. در شکل زیر طیف HNMR برای اسید استیک نشان داده شده است. اسید استیک از آنجایی که ۴ پروتون دارد پس انتظار می رود که ۴ سیگنال نیز در طیف مشاهده شود. با این حال هر سه پروتون گروه متیل ساختار آن از منظر مغناطیسی با هم مشابه هستند. نتیجه این است که میزان جابجایی آنها نیز مشابه است. نتیجه خروجی به صورتی است که دو سیگنال مشاهده شده که یکی مربوط به پروتون های گروه متیل و دیگری گروه کربوکسیل است.

تحلیل مهم دیگری که می توان از طیف بدست آورد، تعداد هسته های اتمی است. انتگرال یا مساحت پیک ها به تعداد هسته های اتمی بستگی دارد. این امر در خصوص طیف های هیدروژن صادق است. در طیف اسید استیک شدت سیگنال مربوط به پروتون های گروه متیل بندتر از گروه کربوکسیل است (در حدود سه برابر). پس از محاسبات میزان هسته آن برابر ۳ می شود. این موضوع نشان دهنده آن است که سیگنال بلند نشان دهنده سه گروتون یا هیدروژن است ساختار شیمیایی نمونه است.

موارد متعددی وجود دارد که محقق باید پیش از تحلیل طیف ها در نظر داشته باشد. یکی از این موارد برهمکنش اسپین های دو هسته است که از طریق پیوند شیمیایی با هم ارتبطا دارند. این امر منجر به رخ دادن پدیده کوپلاژ اسکالر می شود. این امر زمانی رخ می دهد که تعداد پیوندهای شیمیایی که دو هسته را از هم جدا می کند بیش از ۴ نباشد. همچنین تحلیلگر باید با پدیده های مربوط به تقسیم سیگنال ها آشنا باشد. الگوی آنها بسته به تعداد هسته های جفت شده و مقدار ثابتی به نام کوپلاژ است. در نتیجه برای تحلیل دقیق طیف باید تمامی جوانب و اطلاعات در نظر کرفته شوند. تحلیل در ملکول های پیچیده نیز به تخصص و تجربه بالاتری نیاز دارد.

در مهامکس تحلیل نتایج NMR انجام می شود. می توانید درخواست خود را همزمان با انجام آنالیز ثبت نمایید یا به صورت جداگانه درخواست آن را در این صفحه با صفحه تحلیل نتایج NMR بدهید تا کارشناسان مهامکس در سرع وقت درخواست شما را بررسی کرده و انجام دهند.