ویژه های مهامکس
ویژه ها

جداسازي و شناسایی انواع پروتئین

الکتروفورز یک روش پرکاربرد در آزمایشگاه جهت شناسایی و خالص سازی قطعات اسید نوکلئیک و پروتئین است.

در این روش نمونه ها در چاهک های ژل آگارز و یا پلی اکریل آمید ریخته شده و تحت تاثیر میدان مغناطیسی نمونه ها که دارای بار منفی هستند به سمت قطب مثبت حرکت کرده و بر اساس اندازه جدا می شوند.

قطعات و یا پروتئین های سنگین تر در قسمت ابتدای ژل متوقف شده و قطعات کوچکتر مسافت بیشتری را در ژل حرکت می کنند.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات جداسازي و شناسایی انواع پروتئین

درباره آنالیز

جداسازي و شناسایی انواع پروتئین