ویژه های مهامکس
ویژه ها

رسم نمودار هیستوگرام

نمودار هیستوگرام histogram، نموداری بسیار پرکاربرد برای نشان داده توزیع و فراوانی نتایج بدست آمده از آنالیزهایی مانند اندازه ذرات (بدست آمده ار میکروسکوپ های الکتورنی SEM و TEM) است. کاربرد این نمودار در حوزه های و صنایع گوناگونی است. در نمودار هیستوگرام محور افقی بیان گر دسته بندی نتایج کمی است و محور عمودی درصد فراوانی هر دسته را نمایش می دهد. این نمودار در تحلیل اندازه ذرات، توزیع آنها را نشان می دهد. به این معنا که چند درصد از ذرات در محدوده اندازه مشخصی هستند و اینکه توزیع آنها باریک است یا پهن. ر مهامکس خدمت رسم نمودار هیستوگرام histogram انجام می شود. می توانید درخواست خود را همزمان با تصویر برداری ثبت نمایید یا به صورت جداگانه درخواست رسم آن را بدهید تا کارشناسان مهامکس در سرع وقت درخواست شما را بررسی کرده و انجام دهند.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات رسم نمودار هیستوگرام

رسم نمودار هیستوگرام

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر دقیقه ۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

رسم نمودار هیستوگرام

ارائه ساده و مناسب اطلاعات بدست آمده از آنالیزها برای درک مخاطب حیاتی است. یکی از روش های مناسب برای ارائه نتایج، نمودار هیستوگرام (Histogram) است. به خصوص این نمودار برای نشان دادن اندازه ذرات بسیار مناسب است. البته کاربرد دیاگرام هیستوگرام بسیار گسترده تر است. این نمودار روش مناسب برای نشان دادن نتایج آماری درحوزه های مدیریتی است. حتی این نمودار در رشته های هنری مانند عکاسی برای بهبود وضعیت نورپردازی نیز کاربرد دارد.

دیاگرام هیستوگرام متشکل از مجموعه ستون هایی است است که شدت یا ارتفاع هر ستون متناسب با میزان فراوانی آن ستون است. در حقیقت محور افقی بیان گر دسته بندی نتایج کمی است و محور عمودی درصد فراوانی هر دسته را نمایش می دهد. در شکل زیر نمونه ای از نمودارهای هیستوگرام نشان داده شده است. در نتیجه توزیع آماری دیتایی که در حال تحلیل آن هستیم نشان داده می شود.

نمودار هیستروگرام

به منظور رسم کردن دیاگرام هیستوگرام، می توان از نرم افزارهای متعددی استفاده کرد. دو نرم افزار Excel و SPSS از رایج ترین و بهترین این نرم افزارها می باشند. این نمودار در بحث توزیع اندازه ذرات بسیار با ارزش است. نمونه ای از نمودار هیستوگرام بدست آمده از نتایج میکروسکوپ الکترونی SEM در شکل زیر نشان داده شده است. در تصویر میکروسکوپی اندازه ذرات قابل درک است. با این حال توزیع اندازه آنها دریافت نمی شود. با رسم نمودار هیستوگرام توزیع اندازه ذرات نیز نشان داده می شود. با تحلیل این نمودار معلوم می شود که توزیع ذرات باریک است یا پهن. توزیع باریک به این معنی است که اندازه ذرات در رنج گسترده ای نیست و اندازه ذرات نزدیک به هم است. به این معنی که روش تولید منجر به تشکیل نسبتا یکسان ذرات شده است. در توزیع پهن، اندازه ذرات در رنج بسیار متفاوتی است که ممکن است نقطه ضعف ذرات سنتز شده باشد.

تصویر میکروسکوپی از ذرات و نمودار هیستوگرام بدست آمده از آن

در مهامکس خدمت رسم نمودار هیستوگرام histogram انجام می شود. می توانید درخواست خود را همزمان با تصویر برداری ثبت نمایید یا به صورت جداگانه درخواست رسم آن را بدهید تا کارشناسان مهامکس در سرع وقت درخواست شما را بررسی کرده و انجام دهند.