ویژه های مهامکس
ویژه ها

شمارش تعداد کم باسیلوس سرئوس به روش MPN

در این آزمون براساس استاندارد 10530 سلول­های باسیلوس سرئوس در نمونه مواد غذایی مورد استفاده انسان، خوراک دام و سایر نمونه­های در تماس با مواد غذایی شمارش می­شود. 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شمارش تعداد کم باسیلوس سرئوس به روش MPN

شمارش تعداد کم باسیلوس سرئوس به روش MPN

مدت زمان انجام آنالیز ۵_۷ روزکاری روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

شمارش تعداد کم باسیلوس سرئوس به روش MPN

باسیلوس سرئوس یک باکتری گرم مثبت، هوازی یا بی­هوازی اختیاری، تشکیل دهنده هاگ، متحرک، بیماری زا و فرصت طلب است. این باکتری در حضور اکسیژن قادر به تولید اندوسپورهای مقاوم است. اندوسپورهای باسیلوس سرئوس در برابر گرما، تشعشع، مواد ضدعفونی کننده و خشک شدن مقاوم هستند و ویژگی چسبندگی آنها باعث اتصال آنها به تجهیزات و مقاومت در برابر  تمیز کردن می­شود. باسیلوس سرئوس به وفور در محیط و پوشش گیاهی یافت می­شود. استفراغ و اسهال دو شکل مسمومیت غذایی این باکتری است. باسیلوس سرئوس اغلب محیط های بالینی، فرآیندهای بیوتکنولوژیکی و تولید مواد غذایی را آلوده می­کنند. این باکتری قابلیت رشد در محدوده دمایی وسیعی (8 تا 55 درجه سانتی گراد) را دارد.

در صورتیکه تعداد استافیلوکوک­ها در نمونه کم باشد باید از روش بیشترین تعداد احتمالی (MNP) برای شناسایی و شمارش آنها استفاده کرد. در این آزمون براساس استاندارد 10530 سلول­های باسیلوس سرئوس در نمونه مواد غذایی مورد استفاده انسان، خوراک دام و سایر نمونه­های در تماس با مواد غذایی شمارش می­شود. ابتدا هر رقت نمونه در سه لوله حاوی محیط مایع غنی­کننده انتخابی کشت داده می­شود. پس از گرمخانه­گذاری در شرایط معین، به محیط کشت انتخابی جامد انتقال می­یابد. بعد از گرمخانه­گذاری، پلیت­ها از نظر رشد کلنی­های شاخص یا غیر شاخص بررسی می­شود. پس از بررسی مشخصات ظاهری کلنی، از آزمون همولیز برای تایید کلنی شاخص استفاده می­شود. در این آزمون، یک تک کلنی بر محیط آگار خوندار گوسفندی کشت داده می­شود. رشد کلنی با هاله روشن و شفاف به عنوان کلنی همولیزبتا در نظر گرفته می­شود. در نهایت برای شمارش، تعداد لوله­ها با باسیلوس سرئوس مثبت در هر رقت ثبت شده و با جداول MPN، بیشترین تعداد احتمالی باسیلوس سرئوس بدست می­آید.