ویژه های مهامکس
ویژه ها

شناسایی مولکولی قارچ ها

شناسایی-مولکولی-قارچ-ها

شرایط خاص و نکات مهم شناسایی مولکولی قارچ ها

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شناسایی مولکولی قارچ ها

شناسایی مولکولی قارچ ها

_

مدت زمان انجام آنالیز ۵۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

شناسایی مولکولی قارچ ها

شناسایی مولکولی قارچ ها

تشخیص مولکولی از جدیدترین تکنیک های آزمایشگاهی است که با به کارگیری از متدهای نوین و دستگاه ترموسایکلر به تشخیص مولکولی انواع ارگانیسم ها پرداخته است.امروزه برای شناسایی دقیق انواع ارگانیسم ها  از روش مولکولی علاوه بر روش های مورفولوژیک استفاده می شود  و با پیشرفت روش های مولکولی امکان تکثیر اختصاصی ،تهیه نقشه های RFLP و توالی یابی قطعات خاص از ژنوم قارچ ها و باکتری ها بوجود آمده است . روش تشخیص مولکولی آزمایشگاهی برای شناسایی میکروارگانیسم ها مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) است که از حساسیت و سرعت بالایی برای شناسایی ارگانیسم ها برخوردار است.

رده بندی جانداران بر پایه ی توالی ژنهای حفاظت شده ی آنها انجام میشود. از مهمترین این ژنها،  rRNA 18S است که برای بررسی قرابت و رده بندی گونه ها از آن بهره گرفته میشود. از مهمترین دلایل این انتخاب، توالی حفاظت شده ی این ژن است. بر پایه ی نظریه ی پیچیدگی، امکان جهش یا انتقال افقی در ژنهای اجزای دستگاههای بزرگ مولکولی چون ریبوزوم وجود ندارد زیرا این اجزا میانکنش های پیچیدهای با یکدیگر دارند که طی میلیونها سال با یکدیگر به تکامل رسیده اند و تغییری کوچک در توالی آنها می تواند تغییرات ساختمانی بزرگ و ناکارآمدی در پی داشته باشد.

این روش بطور استاندارد برای طبقه بندی و شناسایی انواع قارچ ها به کار می رود. محصول واکنش های  PCR پس از بررسی اندازه و کیفیت، تعیین توالی می گردد. توالیهای خوانش شده در دو پایگاه داده های آنلاین NCBI و CBS مورد بررسی قرار می گیرند.