ویژه های مهامکس
ویژه ها

پروفايل اسيدهای چرب و استرول ها

پروفايل اسيدهای چرب و استرول ها توسط آنالیز Gc-FID انجام خواهد شد .


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات پروفايل اسيدهای چرب و استرول ها

پروفايل اسيدهای چرب و استرول ها

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

پروفايل اسيدهای چرب و استرول ها