ویژه های مهامکس
ویژه ها

کشش سطحی

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات کشش سطحی

کشش سطحی

قبلیت دستگاه  :اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی مایعات- CMC

 نمونه قابل پذیرش : مایعات با ویسکوزیته ی نزدیک آب

شرایط و محدودیت ها  : 

مواد اسیدی، بازی و خورنده، جامدات و مواد با ویسکوزیته ی بسیار بالا قابل اندازه گیری نیستند.

خروجی دستگاه : عدد

فایلی که ارائه می شود :اکسل

درصد خطا : 0.5%

عودت نمونه : ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۲ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

کشش سطحی