ویژه های مهامکس
ویژه ها

کیفیت آب- شناسایی و شمارش انتروکوکوس و استرپتوکوک

تکنیک صافی غشایی (MF) به عنوان جایگزین روش محتمل ترین عدد (MPN) برای آنالیز میکروبی نمونه­های آب در صورت پایین بودن کدورت استفاده می­شود. در این روش از فیلترهای متخلخل نازک از جنس استرهای سلولز یا مواد پلیمری مشابه برای فیلتراسیون نمونه آبی استفاده می­کنند. 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات کیفیت آب- شناسایی و شمارش انتروکوکوس و استرپتوکوک

کیفیت آب- شناسایی و شمارش انتروکوکوس و استرپتوکوک

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

کیفیت آب- شناسایی و شمارش انتروکوکوس و استرپتوکوک

باکتری انتروکوک معمولا در مدفوع انسان و سایر حیوانات خونگرم یافت می شود. اگرچه برخی از سویه ها در همه جا وجود دارند و به آلودگی مدفوع مربوط نمی شوند، اما وجود انتروکوک در آب نشانه آلودگی مدفوع و وجود احتمالی پاتوژن های روده ای است. فکالیس، فاسیوم، دورانس، هیرا، و برخی از گونه­های متعلق به جنس استرپوکوکوس (بوویس و اکوینوس) از انواع انتروکوکوس­ها هستند.

تکنیک صافی غشایی (MF) به عنوان جایگزین روش محتمل ترین عدد (MPN) برای آنالیز میکروبی نمونه­های آب در صورت پایین بودن کدورت استفاده می­شود. در این روش از فیلترهای متخلخل نازک از جنس استرهای سلولز یا مواد پلیمری مشابه برای فیلتراسیون نمونه آبی استفاده می­کنند. فیلترهای غشایی ضد باکتری قادر به نگه داشتن میکروارگانیسم های بزرگتر از 45/0 میکرومتر هستند که اغلب برای آنالیز آب استفاده می شوند. پس از فیلتراسیون، دیسک فیلتر که حاوی میکروارگانیسم های به دام افتاده است به یک ظرف پتری استریل حاوی محیط کشت مناسب منتقل می­شود. عبور مواد مغذی از فیلتر در طول گرماخانه­گذاری باعث تسهیل رشد موجودات به تشکیل کلنی در سطح فوقانی غشاء می­شود. در روش‌های فیلتراسیون غشایی و شمارش کلنی فرض می­شود که هر باکتری یک کلنی قابل مشاهده را ایجاد می‌کند. بنابراین، هر یک از این توده ها یا ذرات یک واحد تشکیل دهنده کلنی (cfu) هستند و نتایج به صورت واحدهای تشکیل دهنده کلنی در واحد حجم بیان می شوند. کلنی های گسسته ای که به این ترتیب تشکیل می شوند می توانند به محیط تایید منتقل شوند. پس از گرمخانه­گذاری، کلنی­های موجود در فیلتر با شمارش می­شوند. شرایط انجام آزمایش مطابق استاندارد ملی 2-7724 می­باشد.