ویژه های مهامکس
ویژه ها

کیفیت آب- شناسایی و شمارش سودوموناس آئروجینزا

تکنیک صافی غشایی (MF) به عنوان جایگزین روش محتمل ترین عدد (MPN) برای آنالیز میکروبی نمونه­های آب در صورت پایین بودن کدورت استفاده می­شود. در این روش از فیلترهای متخلخل نازک از جنس استرهای سلولز یا مواد پلیمری مشابه برای فیلتراسیون نمونه آبی استفاده می­کنند. 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات کیفیت آب- شناسایی و شمارش سودوموناس آئروجینزا

درباره آنالیز

کیفیت آب- شناسایی و شمارش سودوموناس آئروجینزا

سودوموناس­ها گروه بزرگی از باکتری های آزاد هستند که عمدتاً در خاک، آب دریا و آب شیرین زندگی می کنند. سودوموناس­ها بسیار متنوع هستند اما گونه سودوموناس آئروجینزا بیشتر با بیماری­های انسان مرتبط است. سودوموناس آئروجینزا با عفونت­های گوش و پوست ناشی از تماس با آب­های آلوده مانند استخرها و جکوزی­ها همراه است. سودوموناس آئروجینزا می­توانند با طیف وسیعی از زیستگاه­ها سازگار شوند و حتی می­توانند در آب مقطر رشد کنند. رشد سودوموناس در شبکه آب آشامیدنی می­تواند باعث ایجاد مشکلاتی مانند تشکیل بیوفیلم، تغییر رنگ، طعم، بو و کدورت شود، از اینرو ارزیابی کیفیت آب گندزدایی شده جهت شناسایی سودوموناس­ها ضروری است.

تکنیک صافی غشایی (MF) به عنوان جایگزین روش محتمل ترین عدد (MPN) برای آنالیز میکروبی نمونه­های آب در صورت پایین بودن کدورت استفاده می­شود. در این روش از فیلترهای متخلخل نازک از جنس استرهای سلولز یا مواد پلیمری مشابه برای فیلتراسیون نمونه آبی استفاده می­کنند. فیلترهای غشایی ضد باکتری قادر به نگه داشتن میکروارگانیسم های بزرگتر از 45/0 میکرومتر هستند که اغلب برای آنالیز آب استفاده می شوند. پس از فیلتراسیون، دیسک فیلتر که حاوی میکروارگانیسم های به دام افتاده است به یک ظرف پتری استریل حاوی یک پد اشباع شده با محیط مناسب منتقل می­شود. عبور مواد مغذی از فیلتر در طول گرماخانه­گذاری باعث تسهیل رشد موجودات به تشکیل کلونی در سطح فوقانی غشاء می­شود. در روش‌های فیلتراسیون غشایی و شمارش کلنی فرض می­شود که هر باکتری یک کلنی قابل مشاهده را ایجاد می‌کند. بنابراین، هر یک از این توده ها یا ذرات یک واحد تشکیل دهنده کلنی (cfu) هستند و نتایج به صورت واحدهای تشکیل دهنده کلنی در واحد حجم بیان می شوند. کلنی های گسسته ای که به این ترتیب تشکیل می شوند می توانند به راحتی به محیط تایید منتقل شوند. پس از گرمخانه­گذاری، کلنی­های موجود در فیلتر با کمک میکروسکوپ شمارش می­شوند. شرایط گرمخانه­گذاری و نوع محیط کشت مطابق استاندارد ملی 8869 می­باشد.