ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعرفه خدمات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه‌ها و قیمت‌ها و غیره بر روی دکمه اطلاعات تکمیلی آنالیز مربوطه کلیک نمایید.

0 نتیجه پیدا شد.

( 10-80) XRD XPert PRo
420000 تومان
( 5-90) XRD XPert PRo
480000 تومان
( 10-80) XRD Explorer
400000 تومان
( 5-95) XRD Explorer
520000 تومان
( 5-100 )XRD STAD IP
400000 تومان
( 10-80) XRD XPert PRo MPD
440000 تومان
XRD XPert PRo MPD (Low Angle)
715000 تومان
XRD XPert PRo MPD (Grazing )
545000 تومان
XRF Philips PW1410
600000 تومان
XRF Niton XL5 Pluse
800000 تومان
XRF Philips PW2404
500000 تومان
FTIR Thermo Avatar
240000 تومان
FTIR Tensor II
250000 تومان
FTIR Spectrum1
300000 تومان
UV-VIS Thermo Biomate5
140000 تومان
UV-VIS LINE9600
130000 تومان
Raman Takram P50C0R10
280000 تومان
Raman RAM-532-004
270000 تومان
DLS Horiba
450000 تومان
DLS NanoDS
380000 تومان
DLS ZN Series
420000 تومان
Zeta Horiba
375000 تومان
Zeta Compact
380000 تومان
Zeta ZN Series
490000 تومان
XPS BESTEC(EA10)
2300000 تومان
PL Varian
280000 تومان
FE-SEM TESCAN MIRA3
400000 تومان
FE-SEM ZEISS Sigma 300
500000 تومان
FE-SEM TESCAN MIRA2
390000 تومان
FE-SEM TESCAN MIRA4
420000 تومان
EDAX-EDS
150000 تومان
MAPPING
260000 تومان
HR-TEM FEI TECNAI F20
3750000 تومان
AFM Birisk
390000 تومان
AFM Nanowizard 2
345000 تومان
آنالیز یک تا پنج عنصر
- تومان
آنالیز تمام عناصر قابل تشخیص
- تومان
آماده سازی نمونه پودری
- تومان
ICP-OES 730-ES (یک تا پنج عنصر)
285000 تومان
ICP-OES 730-ES (تمام عناصر قابل تشخیص)
610000 تومان
(ICP-OES 730-ES ) آماده سازی نمونه پودری
220000 تومان
ICP-OES 730-ES (6 تا 10 عنصر)
415000 تومان
ICP-OES VISTA-PRO (یک تا پنج عنصر)
350000 تومان
ICP-OES VISTA-PRO (6 تا 10 عنصر)
470000 تومان
ICP-OES VISTA-PRO (بیشتر از 10 عنصر)
660000 تومان
(ICP-OES VISTA-PRO ) آماده سازی نمونه پودری
150000 تومان
CHN
350000 تومان
CHNS
750000 تومان
با پایه فولاد
- تومان
با پایه آهن
- تومان
با پایه آلومینیوم
- تومان
با پایه مس
- تومان
با پایه تیتانیوم
- تومان
VSM1100
250000 تومان
BET BELSORP Mini II
400000 تومان
TGA Q600
دقیقه ای 13000 تومان
TGA STA6000
دقیقه ای 11000 تومان
DSC Q600
دقیقه ای 13000 تومان
DSC STA6000
دقیقه ای 11000 تومان
Contact Angle CAG-20
145000 تومان
HNMR MHz 300-Bruker
225000 تومان
CNMR MHz 300-Bruker
375000 تومان
H+CNMR MHz 300-Bruker
525000 تومان
HNMR MHz 400-Bruker
285000 تومان
CNMR MHz 400-Bruker
390000 تومان
H+CNMR MHz 400-Bruker
675000 تومان
GC-MASS AGILENT 7890A
1350000 تومان
کروماتوگرافی یونی
230000 تومان
GPC – کروماتوگرافی ژل تراوایی
0 تومان
آماده سازی و فیکس سلول ها برای عکس برداری SEM
بررسی توسط کارشناس/- تومان
رنگ آمیزی فلورسانت (هوخست) و تصویربرداری
2015000 تومان
MBC-MIC
575000 تومان
Disk diffusion
575000 تومان
خدمات PCR ( به ازای هر واکنش PCR)
865000 تومان
Real Time PCR ( هر واکنش ریل تایم پی سی آر )
345000 تومان
الکتروفورز عمودی (SDS-PAGE)
460000 تومان
SDS-PAGE
460000 تومان
آزمون برادفورد (سنجش کمی پروتئین ها)
200000 تومان
MTT در یک زمان تیمار
2705000 تومان
آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری
2300000 تومان
ارزیابی ROS با فلوسایتومتری
2300000 تومان
ارزیابی سلول های آپوپتوتیک و نکروتیک به روش رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI
2300000 تومان
ارزیابی فعالیت کاسپازهای مختلف در رده سلولی
1265000 تومان
ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH
635000 تومان
اندازه گیری میزان نیتریک اکساید NO
850000 تومان
MTT در دو زمان تیمار
4870000 تومان
MTT در سه زمان تیمار
6900000 تومان
رنگ آمیزی فلورسانت PI.AO و تصویربرداری
2130000 تومان
الکتروفورز افقی
60000 تومان
Mass
360000 تومان
فایراسی (Fire Assay)
300000 تومان
سولفورسنج
بررسی توسط کارشناس/- تومان
امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)
490000 تومان
Mott-Schottky plots
560000 تومان
فوتوکارنت Photocurrent
490000 تومان
ولتامتری چرخه ای CV
170000 تومان
ولتامتری خطی روبشی LSV
170000 تومان
پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک
210000 تومان
مشخصه یابی الکتریکی با IV Meter
بررسی توسط کارشناس/- تومان
نمودار مشخصه ای جریان ـ ولتاژ سلول خورشیدی ( I-V )
40000 تومان
بازده کوانتومی سلول خورشیدی (IPCE)
130000 تومان
آزمون متالوگرافی
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست سالت اسپری
بررسی توسط کارشناس/- تومان
عملیات حرارتی
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست فشار
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست ضربه
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست بارگواه
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست تعیین چقرمگی شکست فلزات
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تشخیص هیدروکربن های نفتی (TPH)
780000 تومان
تشخیص و اندازه گیری ترکیبات BTEX در آب
720000 تومان
هدایت الکتریکی (EC)
35000 تومان
اکسیژن محلول (DO)
100000 تومان
قلیاییت کل
120000 تومان
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
260000 تومان
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)
210000 تومان
کدورت (NTU)
60000 تومان
رنگ
60000 تومان
اندازه گیری کلر آزاد
60000 تومان
اندازه گیری فنل
260000 تومان
pH
55000 تومان
کل جامدات محلول (TDS)
50000 تومان
سختی کل
120000 تومان
دترجنت
170000 تومان
تعیین میزان سولفید
150000 تومان
تعیین میزان سیانید
180000 تومان
شوری آب (Salinity)
45000 تومان
اندازه گیری فلوراید
170000 تومان
اندازه گیری فرمالدهید
230000 تومان
اسیدیته
100000 تومان
کل مواد معلق (TSS)
60000 تومان
اندازه گیری فسفات
210000 تومان
اندازه گیری سولفات
140000 تومان
اندازه گیری آمونیاک
140000 تومان
اندازه گیری نیترات
140000 تومان
اندازه گیری نیتریت
140000 تومان
اندازه گیری بی کربنات درعصاره اشباع خاک
150000 تومان
اندازه گیری کلراید در عصاره اشباع خاک
180000 تومان
اندازه گیری سولفات در عصاره اشباع خاک
200000 تومان
اندازه گیری منیزیم در عصاره اشباع خاک
150000 تومان
اندازه گیری پتاسیم در عصاره اشباع خاک
150000 تومان
اندازه گیری سدیم در عصاره اشباع خاک
150000 تومان
شناسایی بافت خاک
170000 تومان
چگالی واقعی ذرات خاک
180000 تومان
تعیین مواد آلی به روش افت حرارتی
180000 تومان
اندازه گیری EC در عصاره اشباع خاک
80000 تومان
اندازه گیری PH در عصاره اشباع خاک
80000 تومان
درصد اشباع خاک
90000 تومان
درصد اولیه رطوبت خاک
90000 تومان
SEM VEGA3
330000 تومان
TEM Philips EM 208S
2000000 تومان
DRS
200000 تومان
ESI-Mass
بررسی توسط کارشناس تومان
حجم ۱ تا ۱۰ میلی لیتر
460000 تومان
حجم 11 تا 50 میلی لیتر
805000 تومان
حجم 51 تا 100 میلی لیتر
1150000 تومان
حجم 101 میلی لیتر تا یک لیتر
2875000 تومان
SLS
560000 تومان
AAS AA240FS
330000 تومان