ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعرفه خدمات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه‌ها و قیمت‌ها و غیره بر روی دکمه اطلاعات تکمیلی آنالیز مربوطه کلیک نمایید.

0 نتیجه پیدا شد.

XRD Philips PW1730
290000 تومان
XRD Bruker D8 advance
280000 تومان
XRD XPert PRo MPD
290000 تومان
XRF Philips PW1730
290000 تومان
FTIR Thermo Avatar
240000 تومان
FTIR Tensor II
140000 تومان
Thermo Biomate5
100000 تومان
LINE9600
80000 تومان
UV-VIS
140000 تومان
Raman Takram P50C0R10
200000 تومان
RAM-532-004
175000 تومان
DLS Horiba
250000 تومان
DLS NanoDS
240000 تومان
DLS ZN Series
240000 تومان
Zeta Horiba
250000 تومان
Zeta Nano-flex 180
200000 تومان
Zeta Compact
240000 تومان
Zeta ZN Series
300000 تومان
XPS BESTEC(EA10)
2300000 تومان
PL CARY ECLIPSE
210000 تومان
FE-SEM TESCAN MIRA3
320000 تومان
FE-SEM ZEISS Sigma 300
330000 تومان
FE-SEM TESCAN MIRA2
300000 تومان
EDAX-EDS
130000 تومان
MAPPING
160000 تومان
HR-TEM FEI TECNAI F20
2500000 تومان
AFM Birisk
320000 تومان
AFM Nanowizard 2
250000 تومان
آنالیز یک تا پنج عنصر Agilent 7500
360000 تومان
آنالیز تمام عناصر قابل تشخیص
580000 تومان
آماده سازی نمونه پودری
60000 تومان
آنالیز یک تا پنج عنصر SPECTRO ACROS
220000 تومان
آنالیز تمام عناصر قابل تشخیص
360000 تومان
آماده سازی نمونه پودری
120000 تومان
CHN
350000 تومان
CHNS
750000 تومان
با پایه فولاد
- تومان
با پایه آهن
155000 تومان
با پایه آلومینیوم
155000 تومان
با پایه مس
155000 تومان
با پایه تیتانیوم
155000 تومان
VSM MDKB
250000 تومان
BET BELSORP Mini II
400000 تومان
TGA Q600
دقیقه ای 10000 تومان
TGA STA6000
دقیقه ای 8500 تومان
DSC Q600
دقیقه ای 10000 تومان
DSC STA6000
دقیقه ای 8500 تومان
Contact Angle CA-ES20
100000 تومان
Contact Angle CAG-20
145000 تومان
NMR MHz 500-Bruker
بر اساس نوع عنصر و حلال متغیر است. به صفحه مربوطه مراجعه نمایید تومان
GC-MASS AGILENT 7890A
900000 تومان
کروماتوگرافی یونی
230000 تومان
GPC – کروماتوگرافی ژل تراوایی
600000 تومان
آماده سازی و فیکس سلول ها برای عکس برداری SEM
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تصویربرداری با میکروسکوپ فلورسنت و رنگ آمیزی
450000 تومان
MBC-MIC
400000 تومان
Disk diffusion
400000 تومان
شمارش اشرشیاکلی به روش MPN
385000 تومان
شمارش کلی میکروارگانیسم ها
220000 تومان
شمارش کپک و مخمر
220000 تومان
شناسایی کلستریدیم احیا کننده سولفیت
280000 تومان
شناسایی اشرشیاکلی
240000 تومان
خدمات PCR
750000 تومان
Real Time PCR
250000 تومان
الکتروفورز عمودی
300000 تومان
SDS-PAGE
50000 تومان
آزمون برادفورد (سنجش کمی پروتئین ها)
200000 تومان
MTT
1650000 تومان
آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری
1750000 تومان
ارزیابی ROS با فلوسایتومتری
1750000 تومان
ارزیابی سلول های آپوپتوتیک و نکروتیک به روش رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI
1750000 تومان
ارزیابی فعالیت کاسپازهای مختلف در رده سلولی
950000 تومان
ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH
450000 تومان
اندازه گیری میزان نیتریک اکساید NO
850000 تومان
Mass
360000 تومان
فایراسی (Fire Assay)
300000 تومان
سولفورسنج
بررسی توسط کارشناس/- تومان
امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)
290000 تومان
Mott-Schottky plots
350000 تومان
فوتوکارنت Photocurrent
290000 تومان
ولتامتری چرخه ای CV
120000 تومان
ولتامتری خطی روبشی LSV
120000 تومان
پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک
140000 تومان
مشخصه یابی الکتریکی با IV Meter
بررسی توسط کارشناس/- تومان
نمودار مشخصه ای جریان ـ ولتاژ سلول خورشیدی ( I-V )
40000 تومان
بازده کوانتومی سلول خورشیدی (IPCE)
130000 تومان
آزمون متالوگرافی
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست سالت اسپری
بررسی توسط کارشناس/- تومان
عملیات حرارتی
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست فشار
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست ضربه
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست بارگواه
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تست تعیین چقرمگی شکست فلزات
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تشخیص هیدروکربن های نفتی (TPH)
520000 تومان
تشخیص و اندازه گیری آفت کش ها Pesticides
550000 تومان
تشخیص و اندازه گیری ترکیبات BTEX در آب
520000 تومان
هدایت الکتریکی (EC)
30000 تومان
اکسیژن محلول (DO)
60000 تومان
قلیاییت کل
45000 تومان
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
160000 تومان
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)
120000 تومان
کدورت (NTU)
60000 تومان
رنگ
30000 تومان
اندازه گیری کلر آزاد
40000 تومان
اندازه گیری فنل
160000 تومان
pH
30000 تومان
کل جامدات محلول (TDS)
30000 تومان
سختی کل
70000 تومان
دترجنت
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تعیین میزان سولفید
بررسی توسط کارشناس/- تومان
تعیین میزان سیانید
100000 تومان
شوری آب (Salinity)
30000 تومان
اندازه گیری فلوراید
90000 تومان
اندازه گیری فرمالدهید
160000 تومان
اسیدیته
60000 تومان
کل مواد معلق (TSS)
40000 تومان
اندازه گیری فسفات
120000 تومان
اندازه گیری سولفات
80000 تومان
اندازه گیری آمونیاک
80000 تومان
اندازه گیری نیترات
80000 تومان
اندازه گیری نیتریت
80000 تومان
اندازه گیری بی کربنات درعصاره اشباع خاک
230000 تومان
اندازه گیری کلراید در عصاره اشباع خاک
250000 تومان
اندازه گیری سولفات در عصاره اشباع خاک
260000 تومان
اندازه گیری منیزیم در عصاره اشباع خاک
230000 تومان
اندازه گیری پتاسیم در عصاره اشباع خاک
230000 تومان
اندازه گیری سدیم در عصاره اشباع خاک
225000 تومان
شناسایی بافت خاک
160000 تومان
چگالی واقعی ذرات خاک
170000 تومان
تعیین مواد آلی به روش افت حرارتی
130000 تومان
اندازه گیری EC در عصاره اشباع خاک
95000 تومان
اندازه گیری PH در عصاره اشباع خاک
100000 تومان
درصد اشباع خاک
105000 تومان
درصد اولیه رطوبت خاک
95000 تومان
SEM VEGA3
290000 تومان
TEM Philips EM 208S
1450000 تومان
DRS
160000 تومان
ESI-Mass
850000 تومان تومان
حجم ۱ تا ۱۰ میلی لیتر
300000 تومان
حجم ۱۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر
700000 تومان
حجم ۱۰۰ تا تا یک لیتر
2500000 تومان