ویژه های مهامکس

تعرفه خدمات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه‌ها و قیمت‌ها و غیره بر روی دکمه اطلاعات تکمیلی آنالیز مربوطه کلیک نمایید.

0 نتیجه پیدا شد.

آنالیز نرمال - طیف خام از ۱۰ تا ۸۰ درجه
۹۵۰۰۰ تومان
آنالیز کم زوایه - طیف خام از ۰/۸ تا ۱۰ درجه
۱۱۰۰۰۰ تومان
آنالیز Grazing
۱۱۵۰۰۰ تومان
آنالیز در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)
۱۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)
۲۳۰۰۰۰ تومان
آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl)
۲۱۵۰۰۰ تومان
تعیین فاز نرم افزاری
۲۵۰۰۰ تومان
خردایش نمونه های سنگ
۲۰۰۰۰ تومان
آنالیز به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI
۱۲۰۰۰۰ تومان
خردایش نمونه های سنگ
۲۰۰۰۰ تومان
آنالیز FTIR در بازه ۴۰۰ تا ۴۰۰۰
۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز ATR در بازه ۶۰۰ تا ۴۰۰۰
۵۵۰۰۰ تومان
ۤآنالیز Far-IR
۱۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز Near-IR
۱۲۰۰۰۰ تومان
آنالیز UV-Visible برای نمونه های محلول
۴۰۰۰۰ تومان
آنالیز UV-Visible با محلول سازی برای نمونه های پودری
۴۵۰۰۰ تومان
آنالیز UV-Visible برای نمونه های پودری
۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز رامان در طول موج ۵۳۲ نانومتر
۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز DLS برای نمونه های مایع
۱۰۵۰۰۰ تومان
آنالیز DLS برای نمونه های پودری
۱۲۵۰۰۰ تومان
آنالیز DLS + تعیین پتانسیل زتا
۲۱۰۰۰۰ تومان
تعیین پتانسیل زتا نمونه های مایع
۱۱۵۰۰۰ تومان
تعیین پتانسیل زتا نمونه های پودری
۱۳۵۰۰۰ تومان
آنالیز XPS
۷۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز PL نمونه های مایع و جامد
۱۳۰۰۰۰ تومان
آنالیز FESEM با دستگاه TESCAN MIRA3 به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری
۱۰۵۰۰۰ تومان
آنالیز FESEM با دستگاه FEI Nanosem 450 به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری
۹۵۰۰۰ تومان
آنالیز SEM با دستگاه SEM FEI Quanta 200 به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری
۹۵۰۰۰ تومان
آنالیز عنصری نقطه ای EDAX
۴۰۰۰۰ تومان
آنالیز عنصری خطی line scan
۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز مپینگ
۵۵۰۰۰ تومان
آنالیز TEM
۴۸۰۰۰۰ تومان
رنگ آمیزی نمونه ها
۱۰۰۰۰۰ تومان
آنالیز HR-TEM برای نمونه پودری
۷۶۰۰۰۰ تومان
آنالیز AFM
۱۴۵۰۰۰ تومان
آماده سازی نمونه های پودری و محلول برای AFM
۶۰۰۰۰ تومان
آنالیز یک و دو عنصر
۱۴۰۰۰۰ تومان
آنالیز سه تا پنج عنصر
۲۱۰۰۰۰ تومان
تمام عناصر قابل تشخیص
۲۸۰۰۰۰ تومان
هضم نمونه های پودری
۶۵۰۰۰ تومان
آنالیز یک و دو عنصر
۱۲۰۰۰۰ تومان
آنالیز سه تا پنج عنصر
۱۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز تمامی عناصر قابل تشخیص
۲۰۰۰۰۰ تومان
هضم نمونه های پودری
۶۵۰۰۰ تومان
آنالیز CHN
۱۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز CHNS
۱۹۰۰۰۰ تومان
با پایه فولاد - چدن - آلومینیوم و مس
۶۰۰۰۰ تومان
با پایه روی و تیتانیوم
۹۰۰۰۰ تومان
با پایه نیکل
۹۵۰۰۰ تومان
با پایه قلع
۱۱۰۰۰۰ تومان
با پایه کبالت
۱۲۰۰۰۰ تومان
آنالیز VSM
۱۰۵۰۰۰ تومان
آنالیز BET
۲۰۰۰۰۰ تومان
آنالیز TGA/DTA
دقیقه ای ۳۳۰۰ تومان
آنالیز DSC
دقیقه ای ۳۳۰۰ تومان
هزینه نتایج اضافه TGA/DSC/DTA برای هر ثبت درخواست آنالیز حرارتی
۳۰۰۰۰ تومان
آنالیز زاویه تماس
۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز دینامیک
۱۱۰۰۰۰ تومان
آنالیز NMR
بر اساس نوع عنصر و حلال متغیر است. به صفحه مربوطه مراجعه نمایید
آنالیز HPLC
هزینه هر ران دستگاه با آشکارساز UV برابر ۱۹۰۰۰۰ تومان و فلورسانس برابر ۲۹۵۰۰۰ تومان
آنالیز GC-MS
هزینه هر ران دستگاه ۲۴۵۰۰۰ تومان
آنالیز GC-MS Headspace
۲۸۵۰۰۰ تومان
آنالیز LC-MS/MS
۳۸۰۰۰۰ تومان و برای گرادیانت ۴۸۰۰۰۰ تومان
کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC
۳۰۰۰۰۰ تومان
خدمات فریز درایر
تا حجم ۱۰ میلی لیتر ۱۱۰۰۰۰ تومان. تا حجم ۱۰۰ میلی لیتر ۲۱۰۰۰۰ تومان و تا حجم یک لیتر ۵۱۰۰۰۰ تومان
آزمون سمیت MTT
یک زمان تیمار ۶۷۰۰۰۰ تومان. دو زمان تیمار ۱۲۵۰۰۰۰ تومان و سه زمان تیمار ۱۶۱۰۰۰۰ تومان
آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC
۲۶۰۰۰۰ تومان
آزمون آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد
۲۶۰۰۰۰ تومان
ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH
۳۰۰۰۰۰ تومان
ارزیابی سلول های آپوپتوتیک و نکروتیک به روش رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI
۷۴۰۰۰۰ تومان
آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری
۷۴۰۰۰۰ تومان
آزمون برادفورد (سنجش کمی پروتئین ها)
۵۰۰۰۰ تومان
Real Time PCR
۱۰۰۰۰۰ تومان