مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی VSM

مشخصات فنی

  • نمونه پودری باید دارای حداقل وزن ۰/۱ گرم و به صورت کاملاً همگن باشد.
  • ماکزیمم توان دستگاه ۱۴KOe
  • شرایط نمونه: پودر، جامد، فیلم نازک، تک بلور، مایع و غیره

توانایی ها

  • Hm : ماکزیمم میدان اعمالی
  • Bm : ماکزیمم چگالی شار (القای مغناطیسی) یا Bmi (القای درونی)
  • Br : خاصیت نگهداری مغناطیس (retentivity)
  • Hc : وادارندگی یا Hci (وادارندگی درونی)
  • Br/Bm : نسبت مربعیت
  • µ : نفوذ پذیری

نکات مهم

آنالیز VSM در دو حالت میدان اعمالی ۱ و ۱/۵ تسلا قابل انجام است. هزینه آنالیز با میدان اعمالی ۱ تسلا ۹۰ هزار تومان و ۱/۵ تسلا ۱۰۰ هزار تومان است.
نمونه پودری باید دارای حداقل وزن ۰/۱ گرم و به صورت کاملاً همگن باشد.
ابعاد نمونه بالک باید در حدود نیم در نیم سانتی متر باشد