لایه نشانی تبخیر فیزیکی با کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم